Przejdź do głównej zawartości

Główne założenia statutowe Stowarzyszenia SEEiK

Stowarzyszenie SEEiK powstało w 2006r. dążąc do zaspokojenia potrzeb społecznych  i aspiracji jego członków i założycieli. Stowarzyszenie SEEiK powstało w celu ochrony człowieka i jego otoczenia, tak społecznego, jak i przyrodniczego.
Człowiek bez względu na to skąd pochodzi, jakie ma poglądy społeczne i religijne, orientację seksualną i wykonywaną pracę stanowi najwyższą wartość dla działań Stowarzyszenia SEEiK.
Poszanowanie prawa człowieka do życia i wolności stanowi źródło w inspiracji do działań dla członków i sympatyków Stowarzyszenia SEEiK w tak sformułowanych celach statutowych.
Ochrona przyrody i dóbr kultury jest najważniejsza dla zachowania dziedzictwa kulturowego człowieka i jego tożsamości w zmieniającym się świecie.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SEEiK postanowiło dostosować zapisy Statutu do nowych warunków panujących w globalnym świecie, tak aby dalej móc pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju przyrodniczego, społecznego i gospodarczego.Działalność Stowarzyszenia SEEiK opiera się na realizacji następujących celów:

 1. Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii, ochrony środowiska naturalnego i społecznego, kultury i jej dóbr materialnych i duchowych poprzez działalność edukacyjną i wydawniczą oraz w formach zorganizowanych.
 3. Ochrona praw zwierząt. Współpraca z władzami w Polce i za granicą oraz organizacjami społecznymi w zakresie przestrzegania ustaw i regulacji prawnych o ochronie zwierząt.
 4. Działalność na rzecz ochrony powietrza i wód, w tym rybactwa i rybołówstwa, ochrony ptactwa i zwierząt dziko żyjących.
 5. Zapewnienie równego dostępu dla wszystkich ludzi do zasobów przyrodniczych, uregulowanych w prawie polskim i zagranicznym.
 6. Edukacji na rzecz poszerzenia świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji europejskiej, młodzieżowej, osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wykorzystane formy edukacji nieformalnej i rozwojowej.
 7. Ochrona praw i dóbr kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów.
 8. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, młodzieżą i dziećmi, które podlegają zagrożeniu wykluczeniem społecznym.
 9. Organizowanie pomocy osobom potrzebującym, w tym działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz ochrona rodziny i praw do tworzenia związków partnerskich dla mniejszości seksualnych.
 10. Uznanie i honorowanie pracy we wszystkich jej formach, jako najwyższe prawo istoty ludzkiej w budowaniu jej więzi pomiędzy jednostkami, społecznościami i narodami.
 11. Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, równego prawa dostępu do społecznej i przyrodniczej działalności człowieka.
 12. Tworzenie miejsc pracy dla budowania więzi społecznych umacniających człowieka ponad kwestiami polityki i religii.
 13. Organizowanie wsparcia i pomocy doradczej dla osób pokrzywdzonych, których sytuacja społeczno-ekonomiczna i życiowa wymaga udzielenia takiej pomocy w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, doradztwa i aktywizacji.
 14. Działanie na rzecz poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP. Promowanie polskiej tradycji konstytucyjnej w świecie.
 15. Występowanie przeciwko ograniczeniom z naruszeniem postanowień europejskich i polskich przepisów praw gwarantujących ludziom wolność osobistą i prawną, praw własności i dziedziczenia, wolności słowa i zabezpieczenia socjalnego.
 16. Działalność na rzecz uczciwej konkurencji, ochrony praw konsumenta oraz praw do sprawiedliwych wyroków ze strony niezawisłych sądów oraz prawa do dobrej administracji publicznej.
 17. Podwyższanie standardów społecznych i gospodarczych, gwarantujących uczciwość i przejrzystość życia publicznego i społecznego, w tym prawa do publicznej informacji.
 18. Działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich przed nieuczciwą praktyką ze strony grup zorganizowanych, które wykorzystują pozycję publiczną i społeczną do ograniczania praw i wolności oraz lokalne układy i powiązania do niesprawiedliwego i bezprawnego działania, a uzyskują to w drodze nieformalnych powiązań sieciowych różnych instytucji i osób.
 19. Wspieranie działalności obywatelskiej, w tym pomoc prawna i organizacyjna, budowanie sieci współpracy i porozumień, rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.
 20. Działanie na rzecz praw człowieka i ich ochrony.
 21. Popularyzacja wiedzy o historii, religii i kulturze współczesnego człowieka oraz prowadzenie badań nad jego dziejami.
 22. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie i realizację działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej, środowiskowej oraz rozwojowej i gatunkowej na rzecz ochrony człowieka i jego zasobów w otoczeniu lokalnym.
 23. Działanie na rzecz osób bezrobotnych i rynku pracy, w tym prowadzenie agencji zatrudnienia, działalności szkoleniowej dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem.
 24. Wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa rynku pracy poprzez rzecznictwo i reprezentowanie środowiska osób bezrobotnych.
 25. Działalność na rzecz rozwoju wolontariatu i polityki młodzieżowej oraz jej rozwijanie w kraju i za granicą.
 26. Prowadzenie Centrum Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej z Ośrodkiem Edukacyjnym Ochrony Praw Zwierząt „Kormoran”, Centrum Wolontariatu.
 27. Organizacja konkursu o zasięgu ogólnopolskim „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii Polski i Europy im. Prof. Abrahama Joshue Heschela”.
 28. Organizowanie imprez i wydarzeń edukacyjno - kulturalnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup mniejszościowych, których tradycje i kultura wymagają utrwalenia, wsparcia i promocji.
 29. Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także uzyskujących niskie dochody.
 30. Dążenie do podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które stanowi powód niszczenia człowieka i środowiska naturalnego, czego przyczyną jest bieda i brak środków do zapewnienia godnego życia. 
 31. Równy dostęp do dóbr przyrody i kultury poprzez zwiększenie przychodów mieszkańców Polski z krajami Unii Europejskiej, tak aby mieszkając w Polsce i krajach III świata nie trzeba było opuszczać miejsca zamieszkania, udając się do pracy zarobkowej za granicą. 
 32. Promowanie zasad wolnomularstwa europejskiego, poszanowania człowieka i jego wiedzy w dążeniu do zrozumienia przez niego świata i istoty wszechrzeczy. 
W dzisiejszym świecie ważne jest, aby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, współdziałać, wspólnie podejmując decyzję. 
Wszyscy są wartościowi i mają prawo oraz obowiązek uczestniczenia w życiu swojego osiedla, miasta, województwa, kraju, regionu, aż wreszcie globu. 

To, co czynimy tu, na prowincji, ma wpływ na cały świat. 

Otwierając się na internet oraz zdobycze cywilizacji, ludzie zdobyli się na prowadzenie wspólnego dialogu, który nigdy wcześniej, w tak wielkiej skali nie dopuścił pojedynczego człowieka do głosu. 
Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

O aniołach i stosunkach seksualnych

Joshue ben Qorcha trapiło jedno, zasadnicze pytanie: „Czy to możliwe, żeby aniołowie, którzy są płonącym ogniem, mogli odbywać stosunki seksualne tak, by nie poparzyć swoich narzeczonych od wewnątrz? Po wielu rozmyślaniach zdecydował, że kiedy aniołowie ci spadli z nieba, ich siła i postura zostały zredukowane do siły i postawy śmiertelników, a ich ogień zamienił się w ciało.  Jako autor Pierwszej wojny w niebie: Dziedzictwo i Księgi Aniołów, jestem zobowiązany o tym temacie wspominać, tłumacząc zawiłą historię relacji ludzi i aniołów. Fakty ze „świętych” zapisów 
Pismo mówi: „uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” /Rdz 1,26/. Zastosowana została liczba mnoga. Wynikałoby z tego, że człowiek tworzony był w formie czegoś zorganizowanego, nie pojedynczego, sprawczego działania.  W dalszej części Księgi Rodzaju możemy wyczytać, że „wtedy to Pan ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą”. /Rdz 2,07/.   A teraz c…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić po krótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują.
Trudna klasyfikacja satanizmu
Satanizm nie jest sektą, a dla wielu też nie jest religią. Prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), tak oto wyjaśnił to pojęcie:
Formalnie mógłby być uznany za odrębną religię, ale... niechętnie użyłbym tu określenia religia, bo to deprecjonowałoby pojęcie religii. Myślę o satanizmie jako o kulcie szatana, nie przypisując mu statusu ani religii, ani sekty.
Pozbawieni statusu sekty i religii, sataniści uchodzą za osoby zajmujące się kultem szatana. Z tym, dla wielu kojarzy się satanizm jako ruch, którego nie można uznać za religię, gdyż to obrażałoby tradycyjne podejście do religii. Na taki schemat, dziesiątki lat pracowała obiegowa opinia o złu, którą zasłaniano niecne czyny człowieka. Musiano jakoś usprawiedliwić to, że człowiek jes…

Energetyczne wampiry – rozpoznawanie, obcowanie, uwolnienie

Energetyczne wampiry, wysysające naszą energię, w rzeczywistości istnieją, są wokół nas i mają się dobrze. Planują godzinami to, co z nami zrobią, a kiedy usiłujemy się „wyzwolić” i wydostać spod ich jarzma, to zaczynają swój okrutny atak, wymierzony w nas. 
Zaczynają „zemstę”, uprzedzając nas wcześniej o tym, a kiedy zbyt gwałtownie im odmówimy, przystępują do ciosu. Porzucają wszystkie swoje sprawy, których nie mają zbyt wiele, na rzecz tego, by dać nam nauczkę. W ich ocenie nie mamy prawa do „porzucenia” ich. Jesteśmy w ich mniemaniu im wiele dłużni. Uważają, że „prawo do zemsty” im się należy. Oddali nam w końcu przysługi, przynieśli drobne prezenty materialne, wyciągnęli rękę w chwili naszej słabości. 


Czatują na stosowny moment, obserwując ludzi, a kiedy się nadarzy okazja, przystępują do natarcia. Ich pomoc jest pozorna i prowadzi do uzależnienia. Więcej wezmą niż dali, ale to zauważymy, orientując się dopiero po pewnym czasie. 
Nie mogąc się pogodzić z „odrzuceniem” dojdą do wnio…

Co złego zrobiła koza?

Zastanawiam się: komu, co złego uczyniła koza (lub kozioł), że przypisano temu zwierzęciu całe zło, nazywając diabłem.  Dosłownie i w przenośni nie rozumiem tego zjawiska, "skozowacienia satanizmu". 
Fascynacja satanizmem też jest dla mnie niezrozumiała u większości ludzi, którzy nie rozumiejąc natury spraw, mówią o tym, jakby służyło to ich własnemu interesowi.  Satanizm kojarzy się większości (nawet wyznawcom) z możliwością "dokopania wrogowi" (stąd stałe pojęcie wroga u pseudosatanistów), z użyciem sił nadnaturalnych. W takim kontekście zastanawia mnie, czemu w kraju, w którym żyje nie jest to nadal doktryna oficjalna? (Zupełnie bez obrazy. W Polsce ludzie lubują się w dowalaniu innym).  Jeśli czytam, że "ktoś ma zapłacić, za to że ja płacę" albo że "umrze, bo mnie nie pokochał", to myślę sobie że doktryna zła ewoluowała w kierunku zmarszczenia.  Wytłumaczeniem zmarszczenia jest zwyrodnienie pięknej formy. Tyle i aż tyle w kwestii znaczenia pojęci…

Lucyferianizm – blask zmienia się w proch

Światli ludzie zrozumieją znaczenie, nadanego temu artykułowi tytułu. Krąg tych osób jest ogromny, od wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, po wykształconych kulturowo i literacko apologetów (obrońców wiary chrześcijańskiej i jej prawd).  Lucyfer, strącony z Nieba, lecąc w kierunku Ziemi (zdobny w kamienie i złoto, lśniący przepychem), spalił się na proch. Zdrada Lucyfera – według mitów, nastąpiła trzeciego dnia stworzenia. Przypomnę, że według Biblii, w tym dniu została stworzona Ziemia, która wydała wszelkie rośliny zielone i drzewa. Strącenie stanowiło karę za wyniosłość, piękno, przezorność i blask. Opis z Izajasza wskazuje na kogoś, kto podbijał narody. 
Stary Testament wspomina o władcy babilońskim (satyra na króla babilońskiego), który runął pośród ziemi. W okresie późniejszym, ten znany fragment Iz 14, zaczęto utożsamiać z kimś potężnym, kogo powalono. To istota, która była równa Stwórcy, obalała królestwa, wyrzucona została z grobu, jak ścierwo. Biblia zapowiada, że złoczyńca z…

Drzewo dające wieczność

Charakterystyka na podstawie starotestamentowego wyobrażenia
Z drzewem spotykamy się w Księdze Rodzaju, przy opisie Ogrodu Eden, który Pan umiejscowił na wschodzie, a następnie umieścił w nim człowieka. Człowiek ten był ulepiony z prochu ziemi, a w jego nozdrza tchnięto życie.
[...] „Na rozkaz Pana wyrosły z gleby wszelkie drzewa mile z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła"[...] (Rdz 2, 9-10). Opowieść o Edenie, drzewie życia, poznania dobra i zła oraz Adamie i Ewie zna wielu ludzi na świecie. Przez jednych traktowana jest jako przypowieść, dla innych stanowi inspirację, a jeszcze inni dopatrują się w niej symboliki, dla spraw, które nigdy nie mogły mieć miejsca. Opowiedzieć początki człowieka, to znaleźć klucz do dziejów tego rodzaju, poznać powód konfliktu pomiędzy człowiekiem, a aniołami oraz w pełni zrozumieć drogę, którą przebyliśmy do tego  świata. Pod tym pozorem istnieje coś większego, źródło wieczności i poznani…

Łodyga przeciwieństw – Kto jest szatanem?

Anton Szandor LaVey napisał nieszkodliwą książkę w wymowie, z zupełnie innym ujęciem niż sądzą ludzie. Jeszcze nie napisałem recenzji Biblii Szatana, choć tę księgę czytałem ogromną ilość razy. Powszechne przekonanie o dziełach jej Autora wynika z niewiedzy oraz błędnie utrwalonego poglądu dotyczącego ludzi. LaVey, ostatni prorok Ziemi, wyjaśnił że kłamstwo było wrogiem wolności, pozbawiając osobistą naturę człowieka wszelkiej zdolności radzenia sobie z życiem. Mówił, że trzeba zniszczyć kłamstwo. I nie chodziło mu o plucie na hostię czy przeklinanie wrogów – to byłoby zbyt proste, tworząc kolejne kłamstwo. Perfidnej manipulacji dokonano, dając ludziom księgi, w których prawa zostały zapisane, a częściowo zmienione. Nie mieli czasu i odwagi dokonać całkowitego zakrycia, okazało się że brak pomysłu nie przeszkodził w tworzeniu zaprzeczeń. Zbudowali na tym kościoły, a ludzkość trzymając w ręku Biblię, wierzy tępo w słowa beznamiętnego, barbarzyńskiego kaznodziei, który nawet resztki tego…