Przejdź do głównej zawartości

Główne założenia statutowe Stowarzyszenia SEEiK

Stowarzyszenie SEEiK powstało w 2006r. dążąc do zaspokojenia potrzeb społecznych  i aspiracji jego członków i założycieli. Stowarzyszenie SEEiK powstało w celu ochrony człowieka i jego otoczenia, tak społecznego, jak i przyrodniczego.
Człowiek bez względu na to skąd pochodzi, jakie ma poglądy społeczne i religijne, orientację seksualną i wykonywaną pracę stanowi najwyższą wartość dla działań Stowarzyszenia SEEiK.
Poszanowanie prawa człowieka do życia i wolności stanowi źródło w inspiracji do działań dla członków i sympatyków Stowarzyszenia SEEiK w tak sformułowanych celach statutowych.
Ochrona przyrody i dóbr kultury jest najważniejsza dla zachowania dziedzictwa kulturowego człowieka i jego tożsamości w zmieniającym się świecie.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SEEiK postanowiło dostosować zapisy Statutu do nowych warunków panujących w globalnym świecie, tak aby dalej móc pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju przyrodniczego, społecznego i gospodarczego.Działalność Stowarzyszenia SEEiK opiera się na realizacji następujących celów:

 1. Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii, ochrony środowiska naturalnego i społecznego, kultury i jej dóbr materialnych i duchowych poprzez działalność edukacyjną i wydawniczą oraz w formach zorganizowanych.
 3. Ochrona praw zwierząt. Współpraca z władzami w Polce i za granicą oraz organizacjami społecznymi w zakresie przestrzegania ustaw i regulacji prawnych o ochronie zwierząt.
 4. Działalność na rzecz ochrony powietrza i wód, w tym rybactwa i rybołówstwa, ochrony ptactwa i zwierząt dziko żyjących.
 5. Zapewnienie równego dostępu dla wszystkich ludzi do zasobów przyrodniczych, uregulowanych w prawie polskim i zagranicznym.
 6. Edukacji na rzecz poszerzenia świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji europejskiej, młodzieżowej, osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wykorzystane formy edukacji nieformalnej i rozwojowej.
 7. Ochrona praw i dóbr kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów.
 8. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, młodzieżą i dziećmi, które podlegają zagrożeniu wykluczeniem społecznym.
 9. Organizowanie pomocy osobom potrzebującym, w tym działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz ochrona rodziny i praw do tworzenia związków partnerskich dla mniejszości seksualnych.
 10. Uznanie i honorowanie pracy we wszystkich jej formach, jako najwyższe prawo istoty ludzkiej w budowaniu jej więzi pomiędzy jednostkami, społecznościami i narodami.
 11. Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, równego prawa dostępu do społecznej i przyrodniczej działalności człowieka.
 12. Tworzenie miejsc pracy dla budowania więzi społecznych umacniających człowieka ponad kwestiami polityki i religii.
 13. Organizowanie wsparcia i pomocy doradczej dla osób pokrzywdzonych, których sytuacja społeczno-ekonomiczna i życiowa wymaga udzielenia takiej pomocy w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, doradztwa i aktywizacji.
 14. Działanie na rzecz poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP. Promowanie polskiej tradycji konstytucyjnej w świecie.
 15. Występowanie przeciwko ograniczeniom z naruszeniem postanowień europejskich i polskich przepisów praw gwarantujących ludziom wolność osobistą i prawną, praw własności i dziedziczenia, wolności słowa i zabezpieczenia socjalnego.
 16. Działalność na rzecz uczciwej konkurencji, ochrony praw konsumenta oraz praw do sprawiedliwych wyroków ze strony niezawisłych sądów oraz prawa do dobrej administracji publicznej.
 17. Podwyższanie standardów społecznych i gospodarczych, gwarantujących uczciwość i przejrzystość życia publicznego i społecznego, w tym prawa do publicznej informacji.
 18. Działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich przed nieuczciwą praktyką ze strony grup zorganizowanych, które wykorzystują pozycję publiczną i społeczną do ograniczania praw i wolności oraz lokalne układy i powiązania do niesprawiedliwego i bezprawnego działania, a uzyskują to w drodze nieformalnych powiązań sieciowych różnych instytucji i osób.
 19. Wspieranie działalności obywatelskiej, w tym pomoc prawna i organizacyjna, budowanie sieci współpracy i porozumień, rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.
 20. Działanie na rzecz praw człowieka i ich ochrony.
 21. Popularyzacja wiedzy o historii, religii i kulturze współczesnego człowieka oraz prowadzenie badań nad jego dziejami.
 22. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie i realizację działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej, środowiskowej oraz rozwojowej i gatunkowej na rzecz ochrony człowieka i jego zasobów w otoczeniu lokalnym.
 23. Działanie na rzecz osób bezrobotnych i rynku pracy, w tym prowadzenie agencji zatrudnienia, działalności szkoleniowej dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem.
 24. Wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa rynku pracy poprzez rzecznictwo i reprezentowanie środowiska osób bezrobotnych.
 25. Działalność na rzecz rozwoju wolontariatu i polityki młodzieżowej oraz jej rozwijanie w kraju i za granicą.
 26. Prowadzenie Centrum Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej z Ośrodkiem Edukacyjnym Ochrony Praw Zwierząt „Kormoran”, Centrum Wolontariatu.
 27. Organizacja konkursu o zasięgu ogólnopolskim „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii Polski i Europy im. Prof. Abrahama Joshue Heschela”.
 28. Organizowanie imprez i wydarzeń edukacyjno - kulturalnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup mniejszościowych, których tradycje i kultura wymagają utrwalenia, wsparcia i promocji.
 29. Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także uzyskujących niskie dochody.
 30. Dążenie do podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które stanowi powód niszczenia człowieka i środowiska naturalnego, czego przyczyną jest bieda i brak środków do zapewnienia godnego życia. 
 31. Równy dostęp do dóbr przyrody i kultury poprzez zwiększenie przychodów mieszkańców Polski z krajami Unii Europejskiej, tak aby mieszkając w Polsce i krajach III świata nie trzeba było opuszczać miejsca zamieszkania, udając się do pracy zarobkowej za granicą. 
 32. Promowanie zasad wolnomularstwa europejskiego, poszanowania człowieka i jego wiedzy w dążeniu do zrozumienia przez niego świata i istoty wszechrzeczy. 
W dzisiejszym świecie ważne jest, aby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, współdziałać, wspólnie podejmując decyzję. 
Wszyscy są wartościowi i mają prawo oraz obowiązek uczestniczenia w życiu swojego osiedla, miasta, województwa, kraju, regionu, aż wreszcie globu. 

To, co czynimy tu, na prowincji, ma wpływ na cały świat. 

Otwierając się na internet oraz zdobycze cywilizacji, ludzie zdobyli się na prowadzenie wspólnego dialogu, który nigdy wcześniej, w tak wielkiej skali nie dopuścił pojedynczego człowieka do głosu. 
Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

O aniołach i stosunkach seksualnych

Joshue ben Qorcha trapiło jedno, zasadnicze pytanie: „Czy to możliwe, żeby aniołowie, którzy są płonącym ogniem, mogli odbywać stosunki seksualne tak, by nie poparzyć swoich narzeczonych od wewnątrz? Po wielu rozmyślaniach zdecydował, że kiedy aniołowie ci spadli z nieba, ich siła i postura zostały zredukowane do siły i postawy śmiertelników, a ich ogień zamienił się w ciało.  Jako autor Pierwszej wojny w niebie: Dziedzictwo i Księgi Aniołów, jestem zobowiązany o tym temacie wspominać, tłumacząc zawiłą historię relacji ludzi i aniołów. Fakty ze „świętych” zapisów 
Pismo mówi: „uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” /Rdz 1,26/. Zastosowana została liczba mnoga. Wynikałoby z tego, że człowiek tworzony był w formie czegoś zorganizowanego, nie pojedynczego, sprawczego działania.  W dalszej części Księgi Rodzaju możemy wyczytać, że „wtedy to Pan ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą”. /Rdz 2,07/.   A teraz c…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić po krótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują.
Trudna klasyfikacja satanizmu
Satanizm nie jest sektą, a dla wielu też nie jest religią. Prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), tak oto wyjaśnił to pojęcie:
Formalnie mógłby być uznany za odrębną religię, ale... niechętnie użyłbym tu określenia religia, bo to deprecjonowałoby pojęcie religii. Myślę o satanizmie jako o kulcie szatana, nie przypisując mu statusu ani religii, ani sekty.
Pozbawieni statusu sekty i religii, sataniści uchodzą za osoby zajmujące się kultem szatana. Z tym, dla wielu kojarzy się satanizm jako ruch, którego nie można uznać za religię, gdyż to obrażałoby tradycyjne podejście do religii. Na taki schemat, dziesiątki lat pracowała obiegowa opinia o złu, którą zasłaniano niecne czyny człowieka. Musiano jakoś usprawiedliwić to, że człowiek jes…