Przejdź do głównej zawartości

Główne założenia statutowe Stowarzyszenia SEEiK

Stowarzyszenie SEEiK powstało w 2006r. dążąc do zaspokojenia potrzeb społecznych  i aspiracji jego członków i założycieli. Stowarzyszenie SEEiK powstało w celu ochrony człowieka i jego otoczenia, tak społecznego, jak i przyrodniczego.
Człowiek bez względu na to skąd pochodzi, jakie ma poglądy społeczne i religijne, orientację seksualną i wykonywaną pracę stanowi najwyższą wartość dla działań Stowarzyszenia SEEiK.
Poszanowanie prawa człowieka do życia i wolności stanowi źródło w inspiracji do działań dla członków i sympatyków Stowarzyszenia SEEiK w tak sformułowanych celach statutowych.
Ochrona przyrody i dóbr kultury jest najważniejsza dla zachowania dziedzictwa kulturowego człowieka i jego tożsamości w zmieniającym się świecie.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SEEiK postanowiło dostosować zapisy Statutu do nowych warunków panujących w globalnym świecie, tak aby dalej móc pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju przyrodniczego, społecznego i gospodarczego.Działalność Stowarzyszenia SEEiK opiera się na realizacji następujących celów:

 1. Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii, ochrony środowiska naturalnego i społecznego, kultury i jej dóbr materialnych i duchowych poprzez działalność edukacyjną i wydawniczą oraz w formach zorganizowanych.
 3. Ochrona praw zwierząt. Współpraca z władzami w Polce i za granicą oraz organizacjami społecznymi w zakresie przestrzegania ustaw i regulacji prawnych o ochronie zwierząt.
 4. Działalność na rzecz ochrony powietrza i wód, w tym rybactwa i rybołówstwa, ochrony ptactwa i zwierząt dziko żyjących.
 5. Zapewnienie równego dostępu dla wszystkich ludzi do zasobów przyrodniczych, uregulowanych w prawie polskim i zagranicznym.
 6. Edukacji na rzecz poszerzenia świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji europejskiej, młodzieżowej, osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wykorzystane formy edukacji nieformalnej i rozwojowej.
 7. Ochrona praw i dóbr kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów.
 8. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, młodzieżą i dziećmi, które podlegają zagrożeniu wykluczeniem społecznym.
 9. Organizowanie pomocy osobom potrzebującym, w tym działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz ochrona rodziny i praw do tworzenia związków partnerskich dla mniejszości seksualnych.
 10. Uznanie i honorowanie pracy we wszystkich jej formach, jako najwyższe prawo istoty ludzkiej w budowaniu jej więzi pomiędzy jednostkami, społecznościami i narodami.
 11. Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, równego prawa dostępu do społecznej i przyrodniczej działalności człowieka.
 12. Tworzenie miejsc pracy dla budowania więzi społecznych umacniających człowieka ponad kwestiami polityki i religii.
 13. Organizowanie wsparcia i pomocy doradczej dla osób pokrzywdzonych, których sytuacja społeczno-ekonomiczna i życiowa wymaga udzielenia takiej pomocy w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, doradztwa i aktywizacji.
 14. Działanie na rzecz poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP. Promowanie polskiej tradycji konstytucyjnej w świecie.
 15. Występowanie przeciwko ograniczeniom z naruszeniem postanowień europejskich i polskich przepisów praw gwarantujących ludziom wolność osobistą i prawną, praw własności i dziedziczenia, wolności słowa i zabezpieczenia socjalnego.
 16. Działalność na rzecz uczciwej konkurencji, ochrony praw konsumenta oraz praw do sprawiedliwych wyroków ze strony niezawisłych sądów oraz prawa do dobrej administracji publicznej.
 17. Podwyższanie standardów społecznych i gospodarczych, gwarantujących uczciwość i przejrzystość życia publicznego i społecznego, w tym prawa do publicznej informacji.
 18. Działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich przed nieuczciwą praktyką ze strony grup zorganizowanych, które wykorzystują pozycję publiczną i społeczną do ograniczania praw i wolności oraz lokalne układy i powiązania do niesprawiedliwego i bezprawnego działania, a uzyskują to w drodze nieformalnych powiązań sieciowych różnych instytucji i osób.
 19. Wspieranie działalności obywatelskiej, w tym pomoc prawna i organizacyjna, budowanie sieci współpracy i porozumień, rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.
 20. Działanie na rzecz praw człowieka i ich ochrony.
 21. Popularyzacja wiedzy o historii, religii i kulturze współczesnego człowieka oraz prowadzenie badań nad jego dziejami.
 22. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie i realizację działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej, środowiskowej oraz rozwojowej i gatunkowej na rzecz ochrony człowieka i jego zasobów w otoczeniu lokalnym.
 23. Działanie na rzecz osób bezrobotnych i rynku pracy, w tym prowadzenie agencji zatrudnienia, działalności szkoleniowej dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem.
 24. Wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa rynku pracy poprzez rzecznictwo i reprezentowanie środowiska osób bezrobotnych.
 25. Działalność na rzecz rozwoju wolontariatu i polityki młodzieżowej oraz jej rozwijanie w kraju i za granicą.
 26. Prowadzenie Centrum Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej z Ośrodkiem Edukacyjnym Ochrony Praw Zwierząt „Kormoran”, Centrum Wolontariatu.
 27. Organizacja konkursu o zasięgu ogólnopolskim „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii Polski i Europy im. Prof. Abrahama Joshue Heschela”.
 28. Organizowanie imprez i wydarzeń edukacyjno - kulturalnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup mniejszościowych, których tradycje i kultura wymagają utrwalenia, wsparcia i promocji.
 29. Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także uzyskujących niskie dochody.
 30. Dążenie do podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które stanowi powód niszczenia człowieka i środowiska naturalnego, czego przyczyną jest bieda i brak środków do zapewnienia godnego życia. 
 31. Równy dostęp do dóbr przyrody i kultury poprzez zwiększenie przychodów mieszkańców Polski z krajami Unii Europejskiej, tak aby mieszkając w Polsce i krajach III świata nie trzeba było opuszczać miejsca zamieszkania, udając się do pracy zarobkowej za granicą. 
 32. Promowanie zasad wolnomularstwa europejskiego, poszanowania człowieka i jego wiedzy w dążeniu do zrozumienia przez niego świata i istoty wszechrzeczy. 
W dzisiejszym świecie ważne jest, aby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, współdziałać, wspólnie podejmując decyzję. 
Wszyscy są wartościowi i mają prawo oraz obowiązek uczestniczenia w życiu swojego osiedla, miasta, województwa, kraju, regionu, aż wreszcie globu. 

To, co czynimy tu, na prowincji, ma wpływ na cały świat. 

Otwierając się na internet oraz zdobycze cywilizacji, ludzie zdobyli się na prowadzenie wspólnego dialogu, który nigdy wcześniej, w tak wielkiej skali nie dopuścił pojedynczego człowieka do głosu. 
Popularne posty z tego bloga

Jak wyglądałeś Beliarze (szatanie)? Opowieść o obrońcy ludzkości

On skinął głową, pochylił swe skronie, zmarszczył czoło, skrawkiem brwi zwiesił. Makijaż na nim widniał siły… Widziadło farby i koloru, matowiało prawdziwe uczucie, będące ostatnią podporą. Godność zachować pragnie każdy, skrywając niewygodne odbicie. – Powaga wymaga ofiary z siebie, nieprzetrawionej do granic.              Samotny stanął, z bólem sadowiąc się wśród niemej przestrzeni. I nie kołysał nerwowo ciałem, nie dał się wzniecić na źdźbło trawy. W nim huśta i zagłusza zmorę – światło rozpromienione. Nie rzuca się, stojąc, spogląda rzucając cieniem na świat blady. I nie dochodzi głos go nadwątlony, który niknie w bezwietrznym szepcie. – Naród człowieczy miał w nim podporę sławy, żyłby wznosząc najtrwalszy budulec. Sięgnąłbym w nim ponad granicę czasu, tym wznosił najpiękniejsze słowa i tworzył, prorokując Ziemi, chowając skazę do głębi otchłani.             Włosy dłużyły mu się na ramiona, ciążąc do barków idea­łem[1]. Z czernią zlewały się w kolorze, barwiły światłem grzebiąc w…

Masturbacja - zło w oczach Stwórcy?

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja(samogwałt, ipsacja, cheiromania)– pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęciewzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.


Historia Ojcem onanizmu był syn Judy i Kananejki Szua, Onan, brat Era i Szela. Er poślubił Tamar, ale że był pierworodnym Judy i nie podobał się Panu, bo był zły, Ten zesłał na niego śmierć. Juda nie miał z Tamar dzieci, więc pokolenie Judy stało się zagrożone. Wobec tego kazał on swemu synowi, Onanowi zbliżyć się do Tamar. Juda chciał, aby Onan zapłodnił Tamar…

Niewolnicy z Ziemi

Każdy człowiek, a może prawie każdy słyszał kiedyś o aniołach. Każde zwierzę słyszało pewnie o człowieku lub jeśli usłyszało, to mogło się zawieść. Niekiedy spotkania z człowiekiem bywają ostatnimi. Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek to szkodnik, ale jakoś tak samo wychodzi. W prosty sposób może zrozumiemy, dlaczego zamknięto Eden. Zwierzęta też nawołują, ale ich głos zbierają ziemskie duchy. Aniołowie nie przeżyliby głosu, który nagromadził się w pokładach ziemi. Ból i cierpienie, wypaczają a przywołane pragnienie spowalnia. Ziemia ocieka krwią. Wiadomo, że anioł przybędzie. Pewnego dnia powróci i wspomoże życie. Pan Eremu przywoła zwątpiałych i przywróci zaburzony ład. 
Jedzący i niszczący wszystko wokół człowiek jest prawdziwym drapieżcą. Można powiedzieć to z dumą, akcentując fakt tego, że gatunek ludzki radzi sobie na Ziemi, dominując nad przyrodą ożywioną, ale nie sposób dostrzec dramatów związanych z działalnością ludzi. Wykańczają sami siebie, stali się sobie „sterowalni…

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

Doceniam ludzi, których pasją jest pokonywanie samych siebie

Z dużej perspektywy, moje miasto Mrągowo, wygląda ładnie. Cieszę się, gdy mogę aktywnie uczestniczyć w odkrywaniu wszystkich tych miejsc, do których udawanie się stanowi swoistą podróż sentymentalną, a także jest pewnego rodzaju ucieczką od codzienności.  Wówczas rozmyślam nad własnymi działaniami oraz tym, co robią też inni, którzy znajdują się w jakiś sposób wokół mnie. Najbliższe otoczenie człowieka, poprzez rozwój informatyzacji, zaczyna zmieniać swoje pojęcie. 
Mieszkamy w pięknych miejscach, nie doceniając krajobrazu kulturowego, który roztacza się wokół nas (krajobraz kulturowy to krajobraz naturalny poddany działaniu człowieka, w ten sposób przekształcony i zaadoptowany). Dzielimy się tymi miejscami z ludźmi, promując własne miejscowości. Wystarczy odrobina chęci, aby nie ślęczeć w domu i mówić "już mi nic nie wyjdzie", tylko ruszyć. Jesteśmy tymi małymi cząstkami, wpływającymi coraz realniej na nasze otoczenie.  Moja znajoma Anna powiedziała mi, że jej się nic nie chce…

Śmierć to śmierć

Na Ziemi ludzie owładnięci pychą, sprawiają sobie trudność. I kroczą w kłamstwie, idąc za włóczęgami, nawet niezdolnymi do życia wśród piasku. Mistycyzm człowieczej religii jest oszukanym faktem uśpionej, zbiorowej amnezji, która samoaktualizuje się, co jakiś czas postępując w rozwoju. Prawda jest pokryta fanta¬styczną osnową, a za nią pozostaje wyłącznie wiedza. Dramat na tym świecie trwa chwilę, zanim umrzesz . Nie odnoszę tego do człowieka, ale do żywych stworzeń, którym dane zostało prawo życia . Śmierć to śmierć, nie istnieją przyzwoite rozwiązania. Humanizm, to polityka śmierci, usprawiedliwiana przez ludzi, głoszących możliwość odbierania życia, wszystkiemu, co nie jest ludzkie, uznając to za przejaw ogólnego dobra i prawa do rozwoju. Pogląd ten każe karać za zabicie człowieka, uznając jego życie za wartość. Czynią tak w imię Stwórcy i Prawa, które ponoć pochodzi z Eremu. Szacunek do życia, to podstawowe z praw. Nigdy człowiek nie zasłuży na wieczność, jeśli nie zastosuje się d…

Istota nakazu dnia szóstego

Beliar zachowania ludzi nie zrozumiał. Miał przed oczyma wizję wojny, która wydarzyła się w jego świecie. Nadal nie wiedział, o co chodziło w tym krwawym sporze. Ludzie chcieli wyeliminować kel el; tak zaczęła się pierwsza wojna w niebie, która toczyła się z człowiekiem, odnosząc różny skutek. Naówczas byli silniejsi, bliżsi nam. Po przegranej, ludzie zostali wygnani z Ogrodów Ojca, tworząc pierwszą cywilizację Szeolu.
Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo

Rdz 1,26 mówi: „A wreszcie rzekł Pan: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.  W czasach biblijnych, panowanie nad światem wyobrażano sobie jako władzę, którą mógł sprawować król, w stosunku do danego obszaru oraz mieszkańców. Jego panowanie wiązało się z wprowadzaniem wspólnych norm. Zrozumienie tej części oraz kontekstu fragmentu książki, wymaga przywołania pojęcia „panowania”. Tłumaczenie słownik…

Dzieło praktycznie ukończone

Po przeszło dwóch latach pracy edytorskiej i korektach, udało nam się ukończyć Pierwszą wojnę w niebie: Dziedzictwo, książkę trudną, a jednocześnie zawierającą wiedzę dotyczącą tego, czego nigdy ludzkości nie przekazano w żadnej formie literackiej. Takie jest moje zdanie, jako jej twórcy. Czytelnik może mieć odrębne spojrzenie. Nie jest to książka prosta, nieco kontrowersyjna i na pewno nie powstały nigdy podobne treści – co wpływa na jej oryginalność oraz wyjątkowość. Miejmy nadzieję, że znajdzie się w niej kilka słów, które pozwolą komuś zrozumieć. 


Kilka słów o treści Książka to opowieść o ludzkości i stworzeniu, przedstawiona z perspektywy aniołów, zamieszkujących Erem.  Dzieje rozpoczynają się od momentu zgromadzenia na Wielkim Syjonie. Ludzkość, drugiej Ziemi zawiodła i zwołano obrady, mające przeprowadzić sąd nad ludzkością. Na Ziemię przybywają wodzowie, z odległych krain, aby sądzić człowieka. Rozpoczyna się rzeź, ogarniająca całą planetę. Dochodzi do ponownego aktu stworzenia, …

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

Energetyczne wampiry – rozpoznawanie, obcowanie, uwolnienie

Energetyczne wampiry, wysysające naszą energię, w rzeczywistości istnieją, są wokół nas i mają się dobrze. Planują godzinami to, co z nami zrobią, a kiedy usiłujemy się „wyzwolić” i wydostać spod ich jarzma, to zaczynają swój okrutny atak, wymierzony w nas. 
Zaczynają „zemstę”, uprzedzając nas wcześniej o tym, a kiedy zbyt gwałtownie im odmówimy, przystępują do ciosu. Porzucają wszystkie swoje sprawy, których nie mają zbyt wiele, na rzecz tego, by dać nam nauczkę. W ich ocenie nie mamy prawa do „porzucenia” ich. Jesteśmy w ich mniemaniu im wiele dłużni. Uważają, że „prawo do zemsty” im się należy. Oddali nam w końcu przysługi, przynieśli drobne prezenty materialne, wyciągnęli rękę w chwili naszej słabości. 


Czatują na stosowny moment, obserwując ludzi, a kiedy się nadarzy okazja, przystępują do natarcia. Ich pomoc jest pozorna i prowadzi do uzależnienia. Więcej wezmą niż dali, ale to zauważymy, orientując się dopiero po pewnym czasie. 
Nie mogąc się pogodzić z „odrzuceniem” dojdą do wnio…

Jak wyglądałeś Beliarze (szatanie)? Opowieść o obrońcy ludzkości

On skinął głową, pochylił swe skronie, zmarszczył czoło, skrawkiem brwi zwiesił. Makijaż na nim widniał siły… Widziadło farby i koloru, matowiało prawdziwe uczucie, będące ostatnią podporą. Godność zachować pragnie każdy, skrywając niewygodne odbicie. – Powaga wymaga ofiary z siebie, nieprzetrawionej do granic.              Samotny stanął, z bólem sadowiąc się wśród niemej przestrzeni. I nie kołysał nerwowo ciałem, nie dał się wzniecić na źdźbło trawy. W nim huśta i zagłusza zmorę – światło rozpromienione. Nie rzuca się, stojąc, spogląda rzucając cieniem na świat blady. I nie dochodzi głos go nadwątlony, który niknie w bezwietrznym szepcie. – Naród człowieczy miał w nim podporę sławy, żyłby wznosząc najtrwalszy budulec. Sięgnąłbym w nim ponad granicę czasu, tym wznosił najpiękniejsze słowa i tworzył, prorokując Ziemi, chowając skazę do głębi otchłani.             Włosy dłużyły mu się na ramiona, ciążąc do barków idea­łem[1]. Z czernią zlewały się w kolorze, barwiły światłem grzebiąc w…

Jarosław Dumanowski, Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej

Praca Dumanowskiego przedstawia dzieje rodu Dąmbskich, tytułowych hrabiów na Lubrańcu - jak określali siebie poszczególni członkowie rodziny aspirujący do najwyższych zaszczytów, biorący udział w schedzie po przodkach. Relacja, którą opisał Autor stanowi okazję i pretekst do przedstawienia mechanizmów awansu majątkowego i społecznego w cza­sach nowożytnych wśród całej szlachty polskiej. Już tytuł w wnioskowaniu metodologicznym sygnalizuje czytelnikowi zastosowanie metody komparatywnej w analizie historycznej i zwraca uwagę ingardnerowska dwupłaszczyznowość w jej kompozycji czy też swoisty dychtomizm w ujęciu Ericha Fromma, której temat kryje podwójne znaczenie. Pierwsze skupia uwagę na Lubrańcu, drugie na całej szlachcie polskiej. Środkiem do tego jest monogra­ficzny charakter powieści - tak Autor określił własną pracę, który służy dużej syntezie i rozważaniu nad całością procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących wśród warstwy „narodu szlacheckiego". Skonstruowana w ten sposób…

Masturbacja - zło w oczach Stwórcy?

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja(samogwałt, ipsacja, cheiromania)– pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęciewzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.


Historia Ojcem onanizmu był syn Judy i Kananejki Szua, Onan, brat Era i Szela. Er poślubił Tamar, ale że był pierworodnym Judy i nie podobał się Panu, bo był zły, Ten zesłał na niego śmierć. Juda nie miał z Tamar dzieci, więc pokolenie Judy stało się zagrożone. Wobec tego kazał on swemu synowi, Onanowi zbliżyć się do Tamar. Juda chciał, aby Onan zapłodnił Tamar…

Miłość w trudnych czasach socjalizmu

Nieważne, gdzie się znajdziemy. I nieważne, jak mocno życie nas doświadczy. Liczy się to, czy w danym momencie umiemy się na tyle zachować, aby nie trwać samemu. Rodzina stanowi najwyższe dobro i posłannictwo każdego człowieka.


Oceniać pozornie można zawsze, ludzkie czyny, wybory i dokonania. Człowiek jest nauczony czekania na właściwy moment. Wierzymy, uparci i niezłomni, że nasze światełko się zapali. Wtedy ma być tylko lepiej, dla nas, najbliższych oraz wszystkiego, co kochamy. Łatwo jesteśmy w stanie ocenić za i przeciw oraz zrozumieć swoje posłannictwo. To, że czasem odstępujemy od tego, co jest dobre, nie oznacza wcale, że tak akurat chcemy. Po prostu czasem najwyższym dobrem jest rodzina i jej przyszły los.

Po wojnie

Osłabienie przyszło zaraz po wojnie. Wiele osób dostało się już w jej trakcie do niewoli i potraciło swe dobra, a nawet bezcenne życie. Po Teheranie, Jałcie i Poczdamie, przyszedł czas na realizacje Polski w realiach, które znamy po 1945 roku; Polski Ludowej, która mu…