Przejdź do głównej zawartości

Laicyzacja w religii

Laicyzacja (zeświecczenie), stanowi proces polegający na odsunięciu religii od wpływów rozciągniętych nad różnymi obszarami życia społecznego. Wiadomym jest, że sama religia żadnych wpływów nie odnosi, gdyż stanowi ona zbiór historii opartych na dawnej tradycji i podstawowych źródłach, przez niektórych określanych mitami. Stopień ich skomplikowania zależny jest od rozwoju obrzędów religijnych. Wpływy należą do ludzi, którzy wykorzystując religię, często niezgodnie z zasadami opisanymi w ich fundamentalnych dziełach, tworzą przeciwieństwo tego, co głoszą, aby pomnażać własne dobra i przywileje. Religia stanowi interes danej grupy osób, u której zaznacza się przejaw wykorzystania mechanizmów doboru społecznego, służący do osiągania korzyści i poprawy statusu społecznego. To należy uznać za rzecz naturalną. Rozpatrzmy to tak: jeśli ludzie wierzą w coś i możemy na nich wpływać, osiągając różne cele, to znaczy że posiadamy władzę, z którą liczy się świat (biznesu, polityki). 
Z konsekwencją tego podejścia (ograniczaniem rozwoju przez religię) nie raz walczyły różne ruchy społeczne, które w historii naszego globu doprowadziły do rozwoju, pozwalając szerszej rzeszy społeczeństw na uczestnictwo w życiu i kulturze – np. obalenie prymatu Państwa Kościelnego we Włoszech w 1870 roku, po zjednoczeniu. 
Religia ma przede wszystkim służyć człowiekowi. Stanowi wyraz wyższego rozwoju kultury oraz rozwiniętych relacji społecznych uduchowionego człowieka. 


Autor artykułu, w trakcie jednej z organizowanych wystaw o tematyce religijnej. Tu miejsca związane z Izraelem.  

Kultura i rozwój

Kultura materialna zrodziła się z władzy nad ogniem, a umysłowa wyszła z władzy nad słowem – uważał Aleksander Bruckner (Wielka Literatura Powszechna. Pr. pod. red. S. Lama, t. l, Warszawa 1995, s.13). Teza ta ma związek z tym, że społeczności pierwotne dążyły do ujarzmienia zjawisk przyrodniczych, które dotykały każdą wspólnotę. Skutkiem tego był rozwój religii i ukształtowanie się jej głównych autorytetów. Wierzenia ludów starożytnego Wschodu związane były z siłami przyrody. To, co otaczało człowieka, było niekwestionowanym bogiem. 
Religia umacniała się jako nieodłączny element życia człowieka, który nie rozumiejąc sił przyrody i nie mogąc ich w żaden sposób ujarzmić starał się je czcić. Uzyskanie przychylności zjawisk, dziś uznanych za naturalne, dawało w dawnych czasach nieograniczoną władzę szamanom, czarownikom i kapłanom. Dopiero w miarę zrozumienia otaczającego świata człowiek zaczynał powoli oswajać siły przyrody, okiełznywał je i wykształcał bardziej skuteczne metody rozmowy z bóstwami poprzez depozytariuszy – kapłanów (pośredników posiadających tajemniczą wiedzę). Rozwój religii i wielość kultów wymuszał stosowną specjalizację. Identyczne zjawisko odnotowujemy we współczesnych naukach, w których nie można być specjalistą od wszystkiego. Era humanizmu i posiadania pełni wiedzy na każdy temat bezpowrotnie minęła. 
Egipt, kraje Międzyrzecza i Elamu, to tam, obok rozwoju cywilizacji i ukształtowania się ośrodków władzy zachodziły zmiany w kulcie i religii. Nadal świat zależny był od bogów, wiele kultów stanowiło zlepek po pierwotnym pojmowaniu rodzinnych czy plemiennych bóstw, np. bóstwa opiekuńcze zostały zdegradowane, stawały się częstokroć demonami, ale pojawiły się naczelne bóstwa, które w filozofii ogólnopaństwowej usprawiedliwiały władzę faraona i jego dworu. Człowiek – faraon stał się człowiekiem-bogiem. 
Zanim do tego doszło czcią otaczane były siły przyrody – drzewa, święte góry, potem zwierzęta, później ludzie, a następnie ludzie określili się półbogami. Zresztą nie było to praktykowane tylko w Egipcie.  W Rzymie Juliusz Cezar, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej określił się mianem „Divus Iulius” (Boski Juliusz). Władza musiała być sankcjonowana wolą bogów. W średniowiecznej Europie żyli władcy, których władza podchodziła z woli Boga (sic!). 
Proces rozwoju religii jest złożony i wieloaspektowy, jego kształtowanie rozpoczyna się od emocjonalnego stosunku do określonych rzeczy i zjawisk, gdzie treści intelektualne człowiek podporządkowuje określonym uczuciom. A któż jest bliższy człowiekowi bardziej niż on sam? Nadanie religii znamion kultu dworskiego i rozwój państwowości uczynił w okresie starożytnym z człowieka boga. Ten bóg nie mógł mieszkać między ludźmi, on zasiadł gdzieś w świętym miejscu, a w jego imieniu władzę sprawowali kapłani. I był to zyskowny precedens. 

Laicyzacja to normalna konsekwencja rozwoju

Dalszą konsekwencją rozwoju był kult człowieka uczonego i oświeconego. Już twórcy renesansu kładli podwaliny pod taką teorię. Tomasz Campanella nazywał religię narzędziem panowania. 
Zauważono, że człowiek może istnieć bez religii i tłumaczyć zjawiska nie przez święte księgi, lecz zdobywane doświadczenie i wiedzę. 
Na zmianę pozwolił rozwój techniki i rewolucje intelektualne i państwowe, które przeszły przez XIX-wieczną Europę. 
Na ten stan rzeczy miała wpływ filozofia, rozwijająca zasadę „umowy społecznej”. Poddano w wątpliwość prymat bóstwa, a powodów do tego było wiele. Wymienię dwa: szukano prawdziwego Stwórcy – mądrego – Absolutu i nie zgadzano się z fałszywym systemem. 

Problematyczny marksizm? 
W ocenie procesu laicyzacji religii dochodzi dodatkowy problem z tzw. marksistowskim czy heglowskim ujmowaniem religii, gdy badacz „utrzymuje, iż zadaniem nauki jest wyłącznie opis zachowań rzeczy i że czynić to należy swobodnie wprowadzając, ilekroć to niezbędne, nowe terminy lub, gdy to wygodne zmieniając definicję starych, nie przejmując się zbytnio ich pierwotnymi znaczeniami” – jak pisał o tego rodzaju zabiegach K. Raimund Poper (K. R. Poper, Nędza historycyzmu, red. nauk. S. Amsterdamski, wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 38).
Warto też zwrócić uwagę na te religie, które istnieją współcześnie, a ich rozwój był jednym z etapów kształtowania się laicyzacji w religii i życiu społecznym. W judaizmie i chrześcijaństwie ukształtował się kult duchów, z całą gamą skomplikowanych dogmatów i rytów. Przykład religii chrześcijańskiej mającej swojego założyciela, u podstaw której leży objawienie przekazywane przez nauczyciela-mędrca, który daje wiedzę o sacrum i we wspólnocie odgrywa rolę mesjasza. Społeczeństwu przez ponad 2000 lat było to zjawisko bliskie, a wręcz powszechne.  
Rozwój marksizmu na zachodzie i leninizmu na wschodzie Europy spowodował zmianę tego myślenia. Dodatkowym czynnikiem była rewolucja przemysłowa i zmiana modelu w gospodarce w XIX wieku. Dynamiczny rozwój nauki i skok cywilizacyjny spowodowały wypieranie zinstytucjonalizowanego już kapłana i zastępowanie go uczonym. Taki proces określono mianem laicyzacji religii. W XX wieku zebrał swoje ostateczne żniwo. No i dobrze, bo rozsądek i wiedza stanowią o podstawie dobrego rozwoju społecznego. 
Marksizm utożsamiano z wrogością do religii, a jedyną winą marksistów było skupienie swej uwagi na człowieku, o czym religie zapominały. 

Przykład niemożliwy 

Wyobraźmy sobie prymat religii, przy którym nakazuje się rodzić, nawet gdy ciąża jest zagrożona, a kapłani prowadzą media, przez które zamiast nauk religijnych szerzą uwstecznienie i chaos. 
Oczywiście dziś taka sytuacja nie jest możliwa, ponieważ społeczeństwo jest rozwinięte i bardziej świadome, a może zdarzyć się tam, gdzie postępuje powszechny brak edukacji i uwstecznienie. Konsekwencją tego mogą być prześladowania, rozwój ruchów skrajnie nacjonalistycznych, wspartych na podłożu religijnym. Tego typu sytuacje nie są dobre, gdyż współczesne społeczeństwo potrzebuje przestrzeni do życia i normalnego czerpania korzyści z cywilizacyjnego rozwoju. Poza tym podejście religijne, w państwie prowadzić może do mniej lub bardziej złożonych konfliktów.  
Z wiarą jest jak z prywatnością, należy ją szanować. Nie można też ideą, tłumaczonego przez siebie Boga, zarażać innych, których pragnie się zniewolić. 

W globalnej wiosce nie ma miejsca dla tabu 

Proces ten prosto określam rozwojem wiedzy i świadomości, konsekwentne i coraz bardziej wyraźne rozumienie przez ludzi otaczającego ich świata. Dostęp do mediów, odkryć naukowych i upowszechnienie wielu zakrytych przed rozumem faktów, dziś stanowi nieodzowną część telewizyjnego show, w którym ich odkrywanie jest wręcz zaletą. Ludzie spragnieni są wiedzy, ale współczesny, przyśpieszający świat nie daje im spokoju. 
W globalnej wiosce nie ma miejsca na niezrozumienie i funkcjonowanie tabu. Laicyzacja ma określone znaczenie, głównie stanowiąc silny proces postępującej emancypacji życia społecznego i kultury spod organizacyjnego i ideologicznego wpływu religii, a co za tym idzie zmniejsza się rola więzi religijnych w całokształcie stosunków społecznych (S. Wiecha, Laicyzacja jako proces społeczny, [w:] Zarys religioznawstwa. Pr. zb. pod red. J. Kellera, Warszawa 1988, s. 503). 

Obyczaje są dla wszystkich

Z dawnych zachowań religijnych przetrwało oczywiście wiele w obyczajach. To, co nie istnieje w kręgu religii ma się dobrze w obyczajach, jeśli nawet laicyzacja dotknie daną grupę ludzi, oczywiście niezależnych od siebie, to i tak nie przestają oni na polu obyczajów praktykować pewnych religijnych zwyczajów. Np. PRL w Polsce Ludowej nie oznaczał, że w domach tzw. „komunistów” nie było choinki. Zachowane zostały tym samym pewne elementy życia codziennego, wyalienowane z rytuału i kanonu kościoła. A kto chciał iść na pasterkę, czy dzielić się opłatkiem to mógł. Nikt nikogo dawniej za to nie piętnował. Współcześnie słyszy się częściej ataki na tle religijnym. 
Na poparcie tezy przemawiającej za siłą, z jaką oddziałują obyczaje przytoczę zdanie Williama Grahama Sumera, że „najistotniejszym faktem dotyczącym obyczajów jest ich dominacja nad jednostką” (W. G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, Warszawa 1995, s. 155).

Konsekwencje dla człowieka współczesnego

Proces przemian społeczno-kulturowych z postępującą emancypacją różnych dziedzin życia, zwłaszcza polityki i obyczajów jest naturalny. Obecnie nieco w Polsce zwolnił, żeby za chwilę przybrać na sile. Konsekwencją rozwoju tej cywilizacji jest oparcie się na człowieku. Zdając sobie sprawę z tego, że od początku człowiek miał być centrum szanującym życie i siebie, ludzkość osiągnie doskonały poziom rozwoju. Wyzwolić się z religijnych więzów jest ciężko, bo wówczas trzeba żyć bez kłamstw, opierając się na mądrości i wysokich zasadach moralnych. W tak zorganizowanym społeczeństwie nie ma miejsca na błędy, ale póki co żądza dominacji i mordu kieruje człowieka w ręce wiary, bo bez niej musiałby szybko zdać sobie sprawę, jak okrutnym jest stworzeniem. 
Przyczyn zmian jest wiele: rozwój wiedzy, dostęp do źródeł czy wreszcie bogactwo sieci internetowej. Ludzie sięgają po coraz większe pokłady danych, a nowe nauki, takie jak genetyka, dostarczają coraz to nowych faktów o życiu. Dochodzą coraz to nowsze pobudki. 
Religia wsparta na czynnikach religiotwórczych (stosunek człowieka do przyrody, ogół stosunków społecznych, stan psychiczny człowieka), którym społeczeństwo jest poddane, stanowi naturalną konsekwencją rozwoju. Bez względu na czas i koniunkturę, człowiek w oparciu o te czynniki tworzy nowe religijne systemy, zachowując z dawnych to, co uznał za ważne i nieodzowne w kultywowaniu obyczajów bardziej społecznych, opartych więcej na normach, niż na sakralnym rytuale. 
Mówi się, że religia ewoluuje. Choć jej zwolennicy powiedzą, że ewolucja w darwinowskim wydaniu to czyste zło, w którym rozumny człowiek musi przyrównać się do „głupiej” małpy. Takim myśleniem zniewoliliśmy się, poniżając i niszcząc – tak przy okazji, wiele zacnych gatunków tej planety. 


Postscriptum

Artykuł nie został wymierzony w człowieka religijnego, choć większość ludzi rozumnych nie wie, co oznacza słowo „religia”. Autor miał jedynie na celu ukazanie pewnych zjawisk, które w jego skromnej ocenie ograniczają człowieka. 
Autor wierzy – i to jest jego jedyna wiara, że nadal stosujemy uproszczenia, na drodze prowadzącej do poznania, a człowiek w gruncie rzeczy jest dobry, co stanowi jego najwyższą siłę. Dobro, człowiek powinien przekuć na rozum, zachowując przy tym słowo mu bliźniacze, „właściwy”. 
I tak „właściwy rozum” pokieruje człowiekiem, że stanie się on istotą doskonałą, tzn. wolną od nakazów, nieograniczającą się prawem, stosującą normy, co jest oczywiste, jak to że się oddycha. Wówczas człowiek, tak zakładam, powie – jak Autor tego artykułu: „wiem, że mój Stwórca istnieje, bo jest we mnie, gdyż odkąd przestałem niszczyć mój własny świat, zrozumiałem jak to jest naprawdę”. 
Popularne posty z tego bloga

Jak wyglądałeś Beliarze (szatanie)? Opowieść o obrońcy ludzkości

On skinął głową, pochylił swe skronie, zmarszczył czoło, skrawkiem brwi zwiesił. Makijaż na nim widniał siły… Widziadło farby i koloru, matowiało prawdziwe uczucie, będące ostatnią podporą. Godność zachować pragnie każdy, skrywając niewygodne odbicie. – Powaga wymaga ofiary z siebie, nieprzetrawionej do granic.              Samotny stanął, z bólem sadowiąc się wśród niemej przestrzeni. I nie kołysał nerwowo ciałem, nie dał się wzniecić na źdźbło trawy. W nim huśta i zagłusza zmorę – światło rozpromienione. Nie rzuca się, stojąc, spogląda rzucając cieniem na świat blady. I nie dochodzi głos go nadwątlony, który niknie w bezwietrznym szepcie. – Naród człowieczy miał w nim podporę sławy, żyłby wznosząc najtrwalszy budulec. Sięgnąłbym w nim ponad granicę czasu, tym wznosił najpiękniejsze słowa i tworzył, prorokując Ziemi, chowając skazę do głębi otchłani.             Włosy dłużyły mu się na ramiona, ciążąc do barków idea­łem[1]. Z czernią zlewały się w kolorze, barwiły światłem grzebiąc w…

Masturbacja - zło w oczach Stwórcy?

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja(samogwałt, ipsacja, cheiromania)– pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęciewzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.


Historia Ojcem onanizmu był syn Judy i Kananejki Szua, Onan, brat Era i Szela. Er poślubił Tamar, ale że był pierworodnym Judy i nie podobał się Panu, bo był zły, Ten zesłał na niego śmierć. Juda nie miał z Tamar dzieci, więc pokolenie Judy stało się zagrożone. Wobec tego kazał on swemu synowi, Onanowi zbliżyć się do Tamar. Juda chciał, aby Onan zapłodnił Tamar…

Niewolnicy z Ziemi

Każdy człowiek, a może prawie każdy słyszał kiedyś o aniołach. Każde zwierzę słyszało pewnie o człowieku lub jeśli usłyszało, to mogło się zawieść. Niekiedy spotkania z człowiekiem bywają ostatnimi. Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek to szkodnik, ale jakoś tak samo wychodzi. W prosty sposób może zrozumiemy, dlaczego zamknięto Eden. Zwierzęta też nawołują, ale ich głos zbierają ziemskie duchy. Aniołowie nie przeżyliby głosu, który nagromadził się w pokładach ziemi. Ból i cierpienie, wypaczają a przywołane pragnienie spowalnia. Ziemia ocieka krwią. Wiadomo, że anioł przybędzie. Pewnego dnia powróci i wspomoże życie. Pan Eremu przywoła zwątpiałych i przywróci zaburzony ład. 
Jedzący i niszczący wszystko wokół człowiek jest prawdziwym drapieżcą. Można powiedzieć to z dumą, akcentując fakt tego, że gatunek ludzki radzi sobie na Ziemi, dominując nad przyrodą ożywioną, ale nie sposób dostrzec dramatów związanych z działalnością ludzi. Wykańczają sami siebie, stali się sobie „sterowalni…

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

Doceniam ludzi, których pasją jest pokonywanie samych siebie

Z dużej perspektywy, moje miasto Mrągowo, wygląda ładnie. Cieszę się, gdy mogę aktywnie uczestniczyć w odkrywaniu wszystkich tych miejsc, do których udawanie się stanowi swoistą podróż sentymentalną, a także jest pewnego rodzaju ucieczką od codzienności.  Wówczas rozmyślam nad własnymi działaniami oraz tym, co robią też inni, którzy znajdują się w jakiś sposób wokół mnie. Najbliższe otoczenie człowieka, poprzez rozwój informatyzacji, zaczyna zmieniać swoje pojęcie. 
Mieszkamy w pięknych miejscach, nie doceniając krajobrazu kulturowego, który roztacza się wokół nas (krajobraz kulturowy to krajobraz naturalny poddany działaniu człowieka, w ten sposób przekształcony i zaadoptowany). Dzielimy się tymi miejscami z ludźmi, promując własne miejscowości. Wystarczy odrobina chęci, aby nie ślęczeć w domu i mówić "już mi nic nie wyjdzie", tylko ruszyć. Jesteśmy tymi małymi cząstkami, wpływającymi coraz realniej na nasze otoczenie.  Moja znajoma Anna powiedziała mi, że jej się nic nie chce…

Śmierć to śmierć

Na Ziemi ludzie owładnięci pychą, sprawiają sobie trudność. I kroczą w kłamstwie, idąc za włóczęgami, nawet niezdolnymi do życia wśród piasku. Mistycyzm człowieczej religii jest oszukanym faktem uśpionej, zbiorowej amnezji, która samoaktualizuje się, co jakiś czas postępując w rozwoju. Prawda jest pokryta fanta¬styczną osnową, a za nią pozostaje wyłącznie wiedza. Dramat na tym świecie trwa chwilę, zanim umrzesz . Nie odnoszę tego do człowieka, ale do żywych stworzeń, którym dane zostało prawo życia . Śmierć to śmierć, nie istnieją przyzwoite rozwiązania. Humanizm, to polityka śmierci, usprawiedliwiana przez ludzi, głoszących możliwość odbierania życia, wszystkiemu, co nie jest ludzkie, uznając to za przejaw ogólnego dobra i prawa do rozwoju. Pogląd ten każe karać za zabicie człowieka, uznając jego życie za wartość. Czynią tak w imię Stwórcy i Prawa, które ponoć pochodzi z Eremu. Szacunek do życia, to podstawowe z praw. Nigdy człowiek nie zasłuży na wieczność, jeśli nie zastosuje się d…

Istota nakazu dnia szóstego

Beliar zachowania ludzi nie zrozumiał. Miał przed oczyma wizję wojny, która wydarzyła się w jego świecie. Nadal nie wiedział, o co chodziło w tym krwawym sporze. Ludzie chcieli wyeliminować kel el; tak zaczęła się pierwsza wojna w niebie, która toczyła się z człowiekiem, odnosząc różny skutek. Naówczas byli silniejsi, bliżsi nam. Po przegranej, ludzie zostali wygnani z Ogrodów Ojca, tworząc pierwszą cywilizację Szeolu.
Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo

Rdz 1,26 mówi: „A wreszcie rzekł Pan: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.  W czasach biblijnych, panowanie nad światem wyobrażano sobie jako władzę, którą mógł sprawować król, w stosunku do danego obszaru oraz mieszkańców. Jego panowanie wiązało się z wprowadzaniem wspólnych norm. Zrozumienie tej części oraz kontekstu fragmentu książki, wymaga przywołania pojęcia „panowania”. Tłumaczenie słownik…

Dzieło praktycznie ukończone

Po przeszło dwóch latach pracy edytorskiej i korektach, udało nam się ukończyć Pierwszą wojnę w niebie: Dziedzictwo, książkę trudną, a jednocześnie zawierającą wiedzę dotyczącą tego, czego nigdy ludzkości nie przekazano w żadnej formie literackiej. Takie jest moje zdanie, jako jej twórcy. Czytelnik może mieć odrębne spojrzenie. Nie jest to książka prosta, nieco kontrowersyjna i na pewno nie powstały nigdy podobne treści – co wpływa na jej oryginalność oraz wyjątkowość. Miejmy nadzieję, że znajdzie się w niej kilka słów, które pozwolą komuś zrozumieć. 


Kilka słów o treści Książka to opowieść o ludzkości i stworzeniu, przedstawiona z perspektywy aniołów, zamieszkujących Erem.  Dzieje rozpoczynają się od momentu zgromadzenia na Wielkim Syjonie. Ludzkość, drugiej Ziemi zawiodła i zwołano obrady, mające przeprowadzić sąd nad ludzkością. Na Ziemię przybywają wodzowie, z odległych krain, aby sądzić człowieka. Rozpoczyna się rzeź, ogarniająca całą planetę. Dochodzi do ponownego aktu stworzenia, …

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

Energetyczne wampiry – rozpoznawanie, obcowanie, uwolnienie

Energetyczne wampiry, wysysające naszą energię, w rzeczywistości istnieją, są wokół nas i mają się dobrze. Planują godzinami to, co z nami zrobią, a kiedy usiłujemy się „wyzwolić” i wydostać spod ich jarzma, to zaczynają swój okrutny atak, wymierzony w nas. 
Zaczynają „zemstę”, uprzedzając nas wcześniej o tym, a kiedy zbyt gwałtownie im odmówimy, przystępują do ciosu. Porzucają wszystkie swoje sprawy, których nie mają zbyt wiele, na rzecz tego, by dać nam nauczkę. W ich ocenie nie mamy prawa do „porzucenia” ich. Jesteśmy w ich mniemaniu im wiele dłużni. Uważają, że „prawo do zemsty” im się należy. Oddali nam w końcu przysługi, przynieśli drobne prezenty materialne, wyciągnęli rękę w chwili naszej słabości. 


Czatują na stosowny moment, obserwując ludzi, a kiedy się nadarzy okazja, przystępują do natarcia. Ich pomoc jest pozorna i prowadzi do uzależnienia. Więcej wezmą niż dali, ale to zauważymy, orientując się dopiero po pewnym czasie. 
Nie mogąc się pogodzić z „odrzuceniem” dojdą do wnio…

Jak wyglądałeś Beliarze (szatanie)? Opowieść o obrońcy ludzkości

On skinął głową, pochylił swe skronie, zmarszczył czoło, skrawkiem brwi zwiesił. Makijaż na nim widniał siły… Widziadło farby i koloru, matowiało prawdziwe uczucie, będące ostatnią podporą. Godność zachować pragnie każdy, skrywając niewygodne odbicie. – Powaga wymaga ofiary z siebie, nieprzetrawionej do granic.              Samotny stanął, z bólem sadowiąc się wśród niemej przestrzeni. I nie kołysał nerwowo ciałem, nie dał się wzniecić na źdźbło trawy. W nim huśta i zagłusza zmorę – światło rozpromienione. Nie rzuca się, stojąc, spogląda rzucając cieniem na świat blady. I nie dochodzi głos go nadwątlony, który niknie w bezwietrznym szepcie. – Naród człowieczy miał w nim podporę sławy, żyłby wznosząc najtrwalszy budulec. Sięgnąłbym w nim ponad granicę czasu, tym wznosił najpiękniejsze słowa i tworzył, prorokując Ziemi, chowając skazę do głębi otchłani.             Włosy dłużyły mu się na ramiona, ciążąc do barków idea­łem[1]. Z czernią zlewały się w kolorze, barwiły światłem grzebiąc w…

Jarosław Dumanowski, Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej

Praca Dumanowskiego przedstawia dzieje rodu Dąmbskich, tytułowych hrabiów na Lubrańcu - jak określali siebie poszczególni członkowie rodziny aspirujący do najwyższych zaszczytów, biorący udział w schedzie po przodkach. Relacja, którą opisał Autor stanowi okazję i pretekst do przedstawienia mechanizmów awansu majątkowego i społecznego w cza­sach nowożytnych wśród całej szlachty polskiej. Już tytuł w wnioskowaniu metodologicznym sygnalizuje czytelnikowi zastosowanie metody komparatywnej w analizie historycznej i zwraca uwagę ingardnerowska dwupłaszczyznowość w jej kompozycji czy też swoisty dychtomizm w ujęciu Ericha Fromma, której temat kryje podwójne znaczenie. Pierwsze skupia uwagę na Lubrańcu, drugie na całej szlachcie polskiej. Środkiem do tego jest monogra­ficzny charakter powieści - tak Autor określił własną pracę, który służy dużej syntezie i rozważaniu nad całością procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących wśród warstwy „narodu szlacheckiego". Skonstruowana w ten sposób…

Masturbacja - zło w oczach Stwórcy?

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja(samogwałt, ipsacja, cheiromania)– pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęciewzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.


Historia Ojcem onanizmu był syn Judy i Kananejki Szua, Onan, brat Era i Szela. Er poślubił Tamar, ale że był pierworodnym Judy i nie podobał się Panu, bo był zły, Ten zesłał na niego śmierć. Juda nie miał z Tamar dzieci, więc pokolenie Judy stało się zagrożone. Wobec tego kazał on swemu synowi, Onanowi zbliżyć się do Tamar. Juda chciał, aby Onan zapłodnił Tamar…

Miłość w trudnych czasach socjalizmu

Nieważne, gdzie się znajdziemy. I nieważne, jak mocno życie nas doświadczy. Liczy się to, czy w danym momencie umiemy się na tyle zachować, aby nie trwać samemu. Rodzina stanowi najwyższe dobro i posłannictwo każdego człowieka.


Oceniać pozornie można zawsze, ludzkie czyny, wybory i dokonania. Człowiek jest nauczony czekania na właściwy moment. Wierzymy, uparci i niezłomni, że nasze światełko się zapali. Wtedy ma być tylko lepiej, dla nas, najbliższych oraz wszystkiego, co kochamy. Łatwo jesteśmy w stanie ocenić za i przeciw oraz zrozumieć swoje posłannictwo. To, że czasem odstępujemy od tego, co jest dobre, nie oznacza wcale, że tak akurat chcemy. Po prostu czasem najwyższym dobrem jest rodzina i jej przyszły los.

Po wojnie

Osłabienie przyszło zaraz po wojnie. Wiele osób dostało się już w jej trakcie do niewoli i potraciło swe dobra, a nawet bezcenne życie. Po Teheranie, Jałcie i Poczdamie, przyszedł czas na realizacje Polski w realiach, które znamy po 1945 roku; Polski Ludowej, która mu…