Przejdź do głównej zawartości

Drzewo dające wieczność

Charakterystyka na podstawie starotestamentowego wyobrażenia

Z drzewem spotykamy się w Księdze Rodzaju, przy opisie Ogrodu Eden, który Pan umiejscowił na wschodzie, a następnie umieścił w nim człowieka. Człowiek ten był ulepiony z prochu ziemi, a w jego nozdrza tchnięto życie.

[...] „Na rozkaz Pana wyrosły z gleby wszelkie drzewa mile z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła"[...] (Rdz 2, 9-10).
Opowieść o Edenie, drzewie życia, poznania dobra i zła oraz Adamie i Ewie zna wielu ludzi na świecie. Przez jednych traktowana jest jako przypowieść, dla innych stanowi inspirację, a jeszcze inni dopatrują się w niej symboliki, dla spraw, które nigdy nie mogły mieć miejsca. Opowiedzieć początki człowieka, to znaleźć klucz do dziejów tego rodzaju, poznać powód konfliktu pomiędzy człowiekiem, a aniołami oraz w pełni zrozumieć drogę, którą przebyliśmy do tego  świata. Pod tym pozorem istnieje coś większego, źródło wieczności i poznania, znak że coś nas ominęło, do czego nie mamy już dostępu. Starożytna wiedza bezpowrotnie przepadła, a esencja wieczności nie jest nam dana do spożycia. Umieramy, czując się zmęczeni życiem, ale nasze potężne i ożywcze tchnienie rozpoczyna niekończącą się podróż, tłumacząc fenomen wieczności i cud narodzin. 
Kult drzew 

Historia kultur ukazuje historycznie cześć oddawaną drzewom, które pozostawały w ścisłej harmonii z otaczającym człowieka światem przyrody. Drzewo zawierało w sobie tajemnicę, pozostawało w łączności z bóstwem, nosiło esencję – jak drzewo poznania dobra i zła, opisane w Biblii.  
W odniesieniu do kultu drzew zachodzi normatywna zasada N. Turchiego, wg. którego „(...) religia w swej rzeczywistości etnograficznej jest tym zespołem wierzeń i norm obrzędowych, które regulują stosunek pomiędzy człowiekiem a bóstwem". Tak właśnie pojmowanym bóstwem były drzewa, co do których uczucia, akty i doświadczenia danych cywilizacji, wyrażały potencjalne utożsamienie, bądź ukierunkowanie emocjonalności religijnej do kultu, bóstwa oraz otaczającej przyrody. Wszystko oczywiście zależne było od stadium rozwoju danej religii. Jeżeli siły przyrody były bardziej opanowane, drzewa traciły na swojej „duchowości". Kontakty bóstwa poprzez drzewo świadczyły o dawnych wierzeniach i ogromnej roli drzew w życiu duchowym i społecznym człowieka. Drzewa do dzisiejszych czasów pełnią ważną rolę w życiu i gospodarce. Stanowiły pierwsze, wyniosłe w przestrzeń obiekty, które znajdowały się bliżej bogów. Człowiek spoglądając na drzewo, niejednokrotnie musiał unosić swą głowę. Znaczenie kulturowe drzew 

Współcześnie drzewa kojarzą nam się z zielenią, produkcją życiodajnego tlenu oraz jako cenny surowiec wykorzystywany w przemyśle.
W religiach prymitywnych i pierwotnych, w których rozwinęła się idea drzewa poznania, drzewa życia – jak w pierwotnej kulturze Al-Chalila, z terenów pomiędzy zachodnimi krańcami Morza Martwego i wschodnimi Morza Śródziemnego, idea drzewa-świadka boskiej ingerencji, czy siedziby ducha przyrody, była jeszcze silna i nieokiełznana, w czasach przedhelleńskich czy prabałtyjsko-prasłowiańskich. Drzewo stanowiło łącznik z bóstwem. Wcześniej nawet drzewo mogło być bogiem.
Drzewo w Izraelu

Drzewo w Izraelu związane ze Stwórcą, znalazło miejsce w życiu codziennym narodu - jak drzewo życia, które umożliwia życie wieczne i drzewo poznania dobra i zła, które umożliwia człowiekowi zrozumienie, że jest on nagi (w dużym uproszczeniu). Drzewo poznania dobra i zła zawierało w sobie esencję, zasady, których poznanie równało człowieka z istotami, żyjącymi w innym wymiarze. 
Pierwotnie drzewo, stanowiło siedlisko Boga, miejsca z którego ktoś przemawia i zachowuje łączność z człowiekiem. Te pierwotne ryty przeszły w kult, dlatego współcześnie drzewa są tylko elementem, stanowiąc pewną treść typiczną w skomplikowanym już obrzędzie, czy jego kompilacji i zestawieniu w postaci zapisu w księgach Izraela.
Kiedy Państwo Izrael wyszło z okresu wędrówek plemiennych i zaczynało swój rozwój, rodzące się stosunki społeczne zamykały pierwotną świadomość społeczeństw w dosłownym wyrażaniu treści, w wyniku zakrywania pewnych pierwotnych emocji oraz ich zmian, pozostawiając do naszych czasów samą alegorię i symbolikę, personifikowaną, jak w przypadku drzewa poznania dobra i zła.
Drzewo poznania dobra i zła obwarowane zostało stanowczym zakazem, dotyczącym spożywania z niego owoców.

[...]„A przy tym Pan Bóg dal człowiekowi taki rozkaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz "[...]  (Rdz 2, 16-17)Znacznie wyrazu drzewo 

Zauważmy, że sam wyraz drzewo oznacza wysoką roślinę, żyjącą przez wiele lat, mającą zdrewniały pień, z którego wyrastają konary i gałęzie (definicja Słownika Języka Polskiego PWN, 1.1, s. 405).
Wspomniana definicja klasyfikuje również znaczenie słowa drzewo, jako: roślinę, materiał, genealogie, drzewo poznania dobra i zła oraz oznakę siły i witalności. W Biblii, wyraz drzewo narzuca swoje pierwsze skojarzenie z kontekstem kapłańskim Starego Testamentu, który określa dwa główne drzewa zasadzone w ogrodzie Eden, których znaczenie dla historii i zbawienia człowieka jest ogromne. Ludzie nie mogli jeść z drzewa poznania dobra i zła. Być może powodem tego był fakt, że sam Jahwe był utożsamiany z drzewem, ponieważ tylko Jemu było to zastrzeżone. Nie można jeść Boga? Człowiek miał cieszyć się życiem, egzystując nieświadomie (życie w pozbawieniu wiedzy). 
Ludzie poznali, że są nadzy, gdy zjedli owoce. Wcześniej im to nie przeszkadzało. Zatem, jak wyglądał wówczas Stwórca, który przechadzał się po ogrodzie, czy również był nagi, czy ubrany?  Czy dzisiejsi naturyści są zwolnienie z brzemienia, ciążącego na nas grzechu? Stali się nadzy, nie wstydzą się i czynią to z własnej woli. Czy to ich wyzwala? 
W każdym razie ludziom nagość nie przeszkadzała. Zwróćmy również uwagę, że przebywali oni w ogrodzie, Pan się przechadzał i oglądał ich. Dał im wiele wspaniałych drzew, w tym drzewo poznania dobra i zła. Pierwsi ludzie byli z jakiegoś powodu obserwowani bądź pilnowani. 
Ten pierwotny pogląd na temat dobra i zła oraz jego poznania narzuca nam ściśle dwubiegunowe myślenie, w kategorii czarne i białe, dobro i zło. Pierwotnie rozróżnienie dobra i zła nie miało charakteru etycznego, ale ściśle ontologiczny (istnieje i nie wymaga dowodów i jest niezależne od poznającego podmiotu). Prościej mówiąc, człowiek nie miał na to wpływu, to po prostu istniało, stworzone przez Boga, jako część Jego sprawczej natury (rozróżnił dobro i zło). 
Adam i Ewa 

Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, zatem poznali zło tego świata. Byli pierwsi – czy w związku z tym, sami stanowili zło? Zerwali z zasadą swego Stwórcy w sposób dosłowny, na co wskazuje kontekst tekstu. W późniejszej formie przybierze on znacznie łagodniejsze oblicze. W dawnych czasach obciążenie winą było ogromne. W religii wyraża się to grzechem pierworodnym, od którego uwalnia gorliwa wiara i chrzest, łączący z Chrystusem. Z Izraelem Stwórca nawiązał przymierza, które wyzwoliły naród wybrany z tej opresji. 
Do spożycia z drzewa poznania dobra i zła namówił kobietę wąż, a ona z kolei Adama. Opinię Garbnera-Haidera o tym, że drzewo jest utożsamiane z bogiem, potwierdzają słowa węża:

[...]„Na pewno nie umrzecie! A wie Pan, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Pan będziecie znali dobro i zło"[...] (Rdz 3, 4-6).

Drzewo było [...]„rozkoszą... i owoce tego drzewa nadają się do zdobywania wiedzy"[...] (Rdz 3,6). 

Człowiek po spożyciu owoców z drzewa poznania dobra i zła otworzył oczy i poznał, że jest nagi. Została zapisana w tym także inna ważna rzecz. Człowiek poprzez spożycie owoców przybliżył się do Stwórcy. Zwróćmy uwagę na następujący cytat:

„[...] Po czym Pan rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki" [...] (Rdz 3, 22-23).

A może drzewo oznaczało jakiś cudowny pierwiastek (substancję wieczności)? 

Drzewo zawierało wszelkie zło, które uwolnił człowiek. Taka biblijna puszka Pandory. Czy drzewo zapoczątkowało zło, które człowiek z kolei rozwinął? To ciekawe pytanie. 
Bo po cóż Stwórcy było trzymanie pierwiastków zła w drzewie? A może chciał człowieka przed czymś ustrzec, trzymając go w ogrodzie? Może chodzi o zupełnie inną sytuację, nieco bardziej skomplikowaną, niż z pozornie oczywistego fragmentu mogłoby wynikać. 
Drzewo nie wyzwoliło w ludziach wolności seksualnej, ale poczucie wstydu i winy. Zdali sobie w tym momencie sprawę z tego, jak są niedoskonali oraz jakim podlegają ograniczeniom wobec samego Stwórcy. Czyżby drzewo rozwiązało węzeł gordyjski? 
Podlegali ograniczeniom! Czy nagość jest ograniczeniem? Czy też wolnością w niezwracaniu uwagi na sprawy przyziemne? A może nagość oznacza wyzwolenie, z dawnego życia, rozwijających się powoli ludzkich form? 
Przedtem, byli niewinnymi obiektami obserwacji, a potem stali się nagle niebezpiecznymi osobnikami, których musiała spotkać kara w postaci pracy. Stwórca odsunął się od człowieka, porzucając go na pewien czas. Biblia opisuje, że śledził ludzi i niszczył, za każdy przejaw ich kreatywności.  Marzenie o utraconym raju, to wołanie o świat, w którym wszystko jest, o nic nie trzeba się starać. Człowiek kojarzy wieczność z rozkoszą „nic nie robienia”. 
Eden i kultura

Sama nazwa Ogrodu Eden pochodzi z sumeryjskiego edin, co oznacza rozkosz. Kult drzew jest charakterystyczny dla ludów Mezopotamii. Wspomina o tym J.G. Frazer w „Złotej Gałęzi" oraz J. Kaufmann w „Dziejach kultów w starożytnym Izraelu". 
Święte drzewa były motywem bardzo rozpowszechnionym na Bliskim Wschodzie, np. Epos o Gilgameszu, mówi o zielu życia, a starożytne wyobrażenia Pana w Izraelu, wg. Kaufmanna - Dagon i Aszera wręcz je utożsamiali. Bóstwa te były ściśle związane z drzewami. 
Zastanawia tak pojmowana wiara, ale wyjaśnienia należy szukać w tym, że drzewa zwłaszcza migdałowe, figowe czy krzew oliwny stanowiły bogactwo ziemi obiecanej. Dlatego często drzewa są łączone z jakimiś prorockimi wyobrażeniami dotyczącymi wydarzeń, które mają nastąpić, a swoją konsekwencję mają umiejscowioną dosłownie w eschatologii (wyobrażeniu o życiu pośmiertnym i przeznaczeniu świata). 
Drzewo życia rosło pośrodku Ogrodu Eden i miało stanowić dla pierwszych ludzi źródło nieśmiertelności, pod warunkiem regularnego spożywania jego owoców odnawiających siły witalne. Potem ludzie zaczęli żyć krócej. W Księdze Rodzaju 5 znajduje się tzw. „lista Setytów”, zawierając chronologię od Adama do Noego. Wszyscy z tej listy charakteryzowali się długowiecznością. Adam żył 930 lat! Set żył 912 lat! Enosz żył 905 lat! Kenan żył 910 lat! Mahalaleel żył 895 lat! Jered żył 962 lata! Henoch żył 365 lat! (nie umarł naturalnie, gdyż zabrał go Pan). Metuszelach żył 969 lat! Lamek żył 777 lat! Ciekawym jest, że Noemu urodziły się dzieci w wieku 500 lat! – Sem, Cham i Jafet. Noe przeżył 950 lat! 
Kult i jego rozprzestrzenianie 

Kult drzew za pośrednictwem chrześcijaństwa dotarł do naszej kultury europejskiej i obecnie drzewo, w zbiorowej świadomości, funkcjonuje jako symbol wielkości i życia. Drzewo poznania dobra i zła, to była konsekwencja rozwijającego się dualizmu religijnego. Walczące ze sobą siły dobra i zła zapoczątkowują grzech pierworodny człowieka, czego następstwem jest jego dalsze postępowanie. W przypadku obrazu dwojga nagich ludzi i jabłoni skojarzenie jest jednoznaczne – początek grzechu ludzkości. Mamy w Biblii do czynienia z żywym kultem drzewa, nie dosłownym, a bardzo dosłownym.
Kult drzew w okresie starożytnym ulegał wielu modyfikacjom. Religia przecież podlega procesom rozwoju. Wszystko zależy od tego, jak człowiek był w stanie, na danym etapie własnego rozwoju, uniezależnić się od sił przyrody. Można iść za zdaniem R. Caillois i widzieć w tym modyfikację na rzecz historii. Drzewa z Ogrodu Eden nie mogą być dzisiaj żywe i boskie, ale to one stanowiły źródło życia i poznania. Dziś człowiek nie musi przyznawać otwarcie, że drzewo było Bogiem. A nieznajomość bóstw Dagona i Aszery ułatwia błędne myślenie. 

Tajemnica nieśmiertelności, wraz z ukryciem tych drzew została nam odebrana.
Postscriptum

Ogród Eden nie zniknął z powierzchni Ziemi, ale został zamknięty, co oznaczałoby, że nadal tu jest. Wymaga tylko klucza, aby tam wejść.  
Ludzkości udało się odnaleźć archaiczną Troję, a może, jak poznamy lepiej teorię dotyczącą wymiarów czy równoległej rzeczywistości, to odnajdziemy nowe, nieodkryte jeszcze miejsca? Kto wie.  Ziemia i cały wszechświat są pełne niespodzianek. 
Popularne posty z tego bloga

Jak wyglądałeś Beliarze (szatanie)? Opowieść o obrońcy ludzkości

On skinął głową, pochylił swe skronie, zmarszczył czoło, skrawkiem brwi zwiesił. Makijaż na nim widniał siły… Widziadło farby i koloru, matowiało prawdziwe uczucie, będące ostatnią podporą. Godność zachować pragnie każdy, skrywając niewygodne odbicie. – Powaga wymaga ofiary z siebie, nieprzetrawionej do granic.              Samotny stanął, z bólem sadowiąc się wśród niemej przestrzeni. I nie kołysał nerwowo ciałem, nie dał się wzniecić na źdźbło trawy. W nim huśta i zagłusza zmorę – światło rozpromienione. Nie rzuca się, stojąc, spogląda rzucając cieniem na świat blady. I nie dochodzi głos go nadwątlony, który niknie w bezwietrznym szepcie. – Naród człowieczy miał w nim podporę sławy, żyłby wznosząc najtrwalszy budulec. Sięgnąłbym w nim ponad granicę czasu, tym wznosił najpiękniejsze słowa i tworzył, prorokując Ziemi, chowając skazę do głębi otchłani.             Włosy dłużyły mu się na ramiona, ciążąc do barków idea­łem[1]. Z czernią zlewały się w kolorze, barwiły światłem grzebiąc w…

Masturbacja - zło w oczach Stwórcy?

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja(samogwałt, ipsacja, cheiromania)– pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęciewzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.


Historia Ojcem onanizmu był syn Judy i Kananejki Szua, Onan, brat Era i Szela. Er poślubił Tamar, ale że był pierworodnym Judy i nie podobał się Panu, bo był zły, Ten zesłał na niego śmierć. Juda nie miał z Tamar dzieci, więc pokolenie Judy stało się zagrożone. Wobec tego kazał on swemu synowi, Onanowi zbliżyć się do Tamar. Juda chciał, aby Onan zapłodnił Tamar…

Niewolnicy z Ziemi

Każdy człowiek, a może prawie każdy słyszał kiedyś o aniołach. Każde zwierzę słyszało pewnie o człowieku lub jeśli usłyszało, to mogło się zawieść. Niekiedy spotkania z człowiekiem bywają ostatnimi. Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek to szkodnik, ale jakoś tak samo wychodzi. W prosty sposób może zrozumiemy, dlaczego zamknięto Eden. Zwierzęta też nawołują, ale ich głos zbierają ziemskie duchy. Aniołowie nie przeżyliby głosu, który nagromadził się w pokładach ziemi. Ból i cierpienie, wypaczają a przywołane pragnienie spowalnia. Ziemia ocieka krwią. Wiadomo, że anioł przybędzie. Pewnego dnia powróci i wspomoże życie. Pan Eremu przywoła zwątpiałych i przywróci zaburzony ład. 
Jedzący i niszczący wszystko wokół człowiek jest prawdziwym drapieżcą. Można powiedzieć to z dumą, akcentując fakt tego, że gatunek ludzki radzi sobie na Ziemi, dominując nad przyrodą ożywioną, ale nie sposób dostrzec dramatów związanych z działalnością ludzi. Wykańczają sami siebie, stali się sobie „sterowalni…

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

Doceniam ludzi, których pasją jest pokonywanie samych siebie

Z dużej perspektywy, moje miasto Mrągowo, wygląda ładnie. Cieszę się, gdy mogę aktywnie uczestniczyć w odkrywaniu wszystkich tych miejsc, do których udawanie się stanowi swoistą podróż sentymentalną, a także jest pewnego rodzaju ucieczką od codzienności.  Wówczas rozmyślam nad własnymi działaniami oraz tym, co robią też inni, którzy znajdują się w jakiś sposób wokół mnie. Najbliższe otoczenie człowieka, poprzez rozwój informatyzacji, zaczyna zmieniać swoje pojęcie. 
Mieszkamy w pięknych miejscach, nie doceniając krajobrazu kulturowego, który roztacza się wokół nas (krajobraz kulturowy to krajobraz naturalny poddany działaniu człowieka, w ten sposób przekształcony i zaadoptowany). Dzielimy się tymi miejscami z ludźmi, promując własne miejscowości. Wystarczy odrobina chęci, aby nie ślęczeć w domu i mówić "już mi nic nie wyjdzie", tylko ruszyć. Jesteśmy tymi małymi cząstkami, wpływającymi coraz realniej na nasze otoczenie.  Moja znajoma Anna powiedziała mi, że jej się nic nie chce…

Śmierć to śmierć

Na Ziemi ludzie owładnięci pychą, sprawiają sobie trudność. I kroczą w kłamstwie, idąc za włóczęgami, nawet niezdolnymi do życia wśród piasku. Mistycyzm człowieczej religii jest oszukanym faktem uśpionej, zbiorowej amnezji, która samoaktualizuje się, co jakiś czas postępując w rozwoju. Prawda jest pokryta fanta¬styczną osnową, a za nią pozostaje wyłącznie wiedza. Dramat na tym świecie trwa chwilę, zanim umrzesz . Nie odnoszę tego do człowieka, ale do żywych stworzeń, którym dane zostało prawo życia . Śmierć to śmierć, nie istnieją przyzwoite rozwiązania. Humanizm, to polityka śmierci, usprawiedliwiana przez ludzi, głoszących możliwość odbierania życia, wszystkiemu, co nie jest ludzkie, uznając to za przejaw ogólnego dobra i prawa do rozwoju. Pogląd ten każe karać za zabicie człowieka, uznając jego życie za wartość. Czynią tak w imię Stwórcy i Prawa, które ponoć pochodzi z Eremu. Szacunek do życia, to podstawowe z praw. Nigdy człowiek nie zasłuży na wieczność, jeśli nie zastosuje się d…

Istota nakazu dnia szóstego

Beliar zachowania ludzi nie zrozumiał. Miał przed oczyma wizję wojny, która wydarzyła się w jego świecie. Nadal nie wiedział, o co chodziło w tym krwawym sporze. Ludzie chcieli wyeliminować kel el; tak zaczęła się pierwsza wojna w niebie, która toczyła się z człowiekiem, odnosząc różny skutek. Naówczas byli silniejsi, bliżsi nam. Po przegranej, ludzie zostali wygnani z Ogrodów Ojca, tworząc pierwszą cywilizację Szeolu.
Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo

Rdz 1,26 mówi: „A wreszcie rzekł Pan: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.  W czasach biblijnych, panowanie nad światem wyobrażano sobie jako władzę, którą mógł sprawować król, w stosunku do danego obszaru oraz mieszkańców. Jego panowanie wiązało się z wprowadzaniem wspólnych norm. Zrozumienie tej części oraz kontekstu fragmentu książki, wymaga przywołania pojęcia „panowania”. Tłumaczenie słownik…

Dzieło praktycznie ukończone

Po przeszło dwóch latach pracy edytorskiej i korektach, udało nam się ukończyć Pierwszą wojnę w niebie: Dziedzictwo, książkę trudną, a jednocześnie zawierającą wiedzę dotyczącą tego, czego nigdy ludzkości nie przekazano w żadnej formie literackiej. Takie jest moje zdanie, jako jej twórcy. Czytelnik może mieć odrębne spojrzenie. Nie jest to książka prosta, nieco kontrowersyjna i na pewno nie powstały nigdy podobne treści – co wpływa na jej oryginalność oraz wyjątkowość. Miejmy nadzieję, że znajdzie się w niej kilka słów, które pozwolą komuś zrozumieć. 


Kilka słów o treści Książka to opowieść o ludzkości i stworzeniu, przedstawiona z perspektywy aniołów, zamieszkujących Erem.  Dzieje rozpoczynają się od momentu zgromadzenia na Wielkim Syjonie. Ludzkość, drugiej Ziemi zawiodła i zwołano obrady, mające przeprowadzić sąd nad ludzkością. Na Ziemię przybywają wodzowie, z odległych krain, aby sądzić człowieka. Rozpoczyna się rzeź, ogarniająca całą planetę. Dochodzi do ponownego aktu stworzenia, …

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

Energetyczne wampiry – rozpoznawanie, obcowanie, uwolnienie

Energetyczne wampiry, wysysające naszą energię, w rzeczywistości istnieją, są wokół nas i mają się dobrze. Planują godzinami to, co z nami zrobią, a kiedy usiłujemy się „wyzwolić” i wydostać spod ich jarzma, to zaczynają swój okrutny atak, wymierzony w nas. 
Zaczynają „zemstę”, uprzedzając nas wcześniej o tym, a kiedy zbyt gwałtownie im odmówimy, przystępują do ciosu. Porzucają wszystkie swoje sprawy, których nie mają zbyt wiele, na rzecz tego, by dać nam nauczkę. W ich ocenie nie mamy prawa do „porzucenia” ich. Jesteśmy w ich mniemaniu im wiele dłużni. Uważają, że „prawo do zemsty” im się należy. Oddali nam w końcu przysługi, przynieśli drobne prezenty materialne, wyciągnęli rękę w chwili naszej słabości. 


Czatują na stosowny moment, obserwując ludzi, a kiedy się nadarzy okazja, przystępują do natarcia. Ich pomoc jest pozorna i prowadzi do uzależnienia. Więcej wezmą niż dali, ale to zauważymy, orientując się dopiero po pewnym czasie. 
Nie mogąc się pogodzić z „odrzuceniem” dojdą do wnio…

Jak wyglądałeś Beliarze (szatanie)? Opowieść o obrońcy ludzkości

On skinął głową, pochylił swe skronie, zmarszczył czoło, skrawkiem brwi zwiesił. Makijaż na nim widniał siły… Widziadło farby i koloru, matowiało prawdziwe uczucie, będące ostatnią podporą. Godność zachować pragnie każdy, skrywając niewygodne odbicie. – Powaga wymaga ofiary z siebie, nieprzetrawionej do granic.              Samotny stanął, z bólem sadowiąc się wśród niemej przestrzeni. I nie kołysał nerwowo ciałem, nie dał się wzniecić na źdźbło trawy. W nim huśta i zagłusza zmorę – światło rozpromienione. Nie rzuca się, stojąc, spogląda rzucając cieniem na świat blady. I nie dochodzi głos go nadwątlony, który niknie w bezwietrznym szepcie. – Naród człowieczy miał w nim podporę sławy, żyłby wznosząc najtrwalszy budulec. Sięgnąłbym w nim ponad granicę czasu, tym wznosił najpiękniejsze słowa i tworzył, prorokując Ziemi, chowając skazę do głębi otchłani.             Włosy dłużyły mu się na ramiona, ciążąc do barków idea­łem[1]. Z czernią zlewały się w kolorze, barwiły światłem grzebiąc w…

Jarosław Dumanowski, Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej

Praca Dumanowskiego przedstawia dzieje rodu Dąmbskich, tytułowych hrabiów na Lubrańcu - jak określali siebie poszczególni członkowie rodziny aspirujący do najwyższych zaszczytów, biorący udział w schedzie po przodkach. Relacja, którą opisał Autor stanowi okazję i pretekst do przedstawienia mechanizmów awansu majątkowego i społecznego w cza­sach nowożytnych wśród całej szlachty polskiej. Już tytuł w wnioskowaniu metodologicznym sygnalizuje czytelnikowi zastosowanie metody komparatywnej w analizie historycznej i zwraca uwagę ingardnerowska dwupłaszczyznowość w jej kompozycji czy też swoisty dychtomizm w ujęciu Ericha Fromma, której temat kryje podwójne znaczenie. Pierwsze skupia uwagę na Lubrańcu, drugie na całej szlachcie polskiej. Środkiem do tego jest monogra­ficzny charakter powieści - tak Autor określił własną pracę, który służy dużej syntezie i rozważaniu nad całością procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących wśród warstwy „narodu szlacheckiego". Skonstruowana w ten sposób…

Masturbacja - zło w oczach Stwórcy?

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja(samogwałt, ipsacja, cheiromania)– pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęciewzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.


Historia Ojcem onanizmu był syn Judy i Kananejki Szua, Onan, brat Era i Szela. Er poślubił Tamar, ale że był pierworodnym Judy i nie podobał się Panu, bo był zły, Ten zesłał na niego śmierć. Juda nie miał z Tamar dzieci, więc pokolenie Judy stało się zagrożone. Wobec tego kazał on swemu synowi, Onanowi zbliżyć się do Tamar. Juda chciał, aby Onan zapłodnił Tamar…

Miłość w trudnych czasach socjalizmu

Nieważne, gdzie się znajdziemy. I nieważne, jak mocno życie nas doświadczy. Liczy się to, czy w danym momencie umiemy się na tyle zachować, aby nie trwać samemu. Rodzina stanowi najwyższe dobro i posłannictwo każdego człowieka.


Oceniać pozornie można zawsze, ludzkie czyny, wybory i dokonania. Człowiek jest nauczony czekania na właściwy moment. Wierzymy, uparci i niezłomni, że nasze światełko się zapali. Wtedy ma być tylko lepiej, dla nas, najbliższych oraz wszystkiego, co kochamy. Łatwo jesteśmy w stanie ocenić za i przeciw oraz zrozumieć swoje posłannictwo. To, że czasem odstępujemy od tego, co jest dobre, nie oznacza wcale, że tak akurat chcemy. Po prostu czasem najwyższym dobrem jest rodzina i jej przyszły los.

Po wojnie

Osłabienie przyszło zaraz po wojnie. Wiele osób dostało się już w jej trakcie do niewoli i potraciło swe dobra, a nawet bezcenne życie. Po Teheranie, Jałcie i Poczdamie, przyszedł czas na realizacje Polski w realiach, które znamy po 1945 roku; Polski Ludowej, która mu…